In vederea constituirii unui SRL se pot asocia persoane fizice si/sau persoane juridice romane sau straine. Numarul minim de asociati ai unei societati comerciale este 2, iar numarul maxim este 50. Exceptie de la aceasta regula face societatea cu raspundere limitata cu asociat unic, care trebuie sa respecte urmatoarele doua reguli:

O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.

O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

Societatea cu raspundere limitata se constituie prin:
a) contract de societate si statut;
b) numai statut in cazul SRL cu asociat unic. Pentru ambele cazuri se poate intocmi un inscris unic denumit act constitutiv.

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.

Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, a activitatii principale si a activitatilor secundare. Obiectul de activitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN), aprobat prin H. G. 656/1997.

Obiectul de activitate trebuie sa fie posibil, sa fie licit si moral.

Societatea trebuie sa aiba un sediu principal, care este locul, spatiul si adresa unde se gasesc organele sale de conducere si serviciile administrative. Sediul social este un element de identificare a societatii in functie de care se stabilesc: legea aplicabila, instantele judecatoresti competente, nationalitatea societatii, locul unde trebuie indeplinite formalitatile de inmatriculare, publicitate si autorizare.

Capitalul social se constituie din aporturile asociatilor in numerar si in natura. Legea nu permite drept aport la capitalul social prestarea serviciilor de catre asociati.

Partile sociale ale asociatilor societatilor cu raspundere limitata reprezinta o fractiune din capitalul ei social stabilit in functie de marimea aportului la acest capital. Asociatul detine o parte sociala. Partile sociale pot avea marimi diferite si sunt indivizibile, daca in actul de constituire nu-i prevazut altfel. Actul de constituire poate restrange marimea maxima a partii sociale. Dreptul asociatilor asupra partilor sociale se constata printr-un certificat care se elibereaza la cererea asociatilor de catre administratorul societatii.

Societatea cu raspundere limitata este administrata de catre organul executiv. Organul executiv poate fi atat colegial (comitet de conducere, directie, consiliu de administrare), cat si unipersonal (director, presedinte, administrator).

Controlul gestiunii societatii se poate efectua de catre asociatii insisi sau prin cenzorii societatii. Organul de control poate fi atat colegial (comisie de cenzori), cat si uniperasoanal (cenzor sau revizor).

Societatea cu raspundere limitata trebuie la finele anului financiar sa intocmeasca un raport financiar. Raportul financiar anual include: bilantul contabil, raportul privind rezultatele financiare, raportul privind fluxul capitalului propriu, raportul privind fluxul mijloacelor banesti si anexele la rapoartele financiare si nota explicativa la rapoartele financiare.

Scopul societatilor comerciale este acela de a obtine beneficii. Beneficiile societatii, evidentiate prin bilant, se impart de adunarea generala sub forma de dividende. Asociatii au dreptul la dividende, potrivit actului constitutiv, proportional cotei de participare la capitalul social varsat.

Pentru asigurarea conditiilor de functionare normala a societatii cu raspundere limitata, legislatia in vigoare a instituit obligatia constituirii unui capital de rezerva de catre aceasta. Marimea capitalului de rezerva se stabileste in actul constitutiv al societatii, dar el nu trebuie sa fie mai mic de, cel putin, 10% din cuantumul capitalului social.

Principalele drepturi ale asociatilor in societatea cu raspundere limitata sunt urmatoarele:

 • dreptul la vot;
 • dreptul la informare cu privire la societate;
 • dreptul de a fi membru in organele de conducere ale societatii;
 • dreptul la profit;
 • dreptul de a se retrage din societate;
 • dreptul de a actiona in justitie.

Principalele obligatii ale asociatilor societatii cu raspundere limitata sunt:

 • sa transmita aportul la capitalul social;
 • sa nu divulge informatia confidentiala despre activitatea societatii;
 • sa comunice imediat societatii faptul schimbarii domiciliului sau a sediului, a numelui sau a denumirii;
 • sa participe la pierderile societatii;
 • obligatia de nonconcurenta.

Pentru informatii suplimentare sau programarea unei intalniri, va rugam sa ne contactati.
0724.206.276 / 0758.288.288
office@absoluteconsulting.ro